Przegląd budowlany Poznań – przeglądy okresowe budynków

Przegląd budowlany to kluczowy element dbania o stan techniczny budynku. W Poznaniu, gdzie nowoczesność miesza się z historią, tego typu inspekcje nabierają szczególnego znaczenia.

Oferujemy przeglądy okresowe zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Przeglądów dokonujemy zarówno w zakresie budowlanym jak i elektrycznym czy gazowym. Przeglądy wykonywane są na terenie miasta Poznań oraz do 60 km od Poznania.


Przeglądy budowlane Poznań – dlaczego warto wybrać naszą firmę?

przeglad budowlany poznan czas

Oszczędność czasu

Umawiając wszystkie przeglądy w jednym terminie oszczędzasz czas

przeglady okresowe poznan koszt

Niższy koszt za łączoną usługę

Zlecenie wszystkich przeglądów naszej firmie zawsze skutkuje uzyskaniem przez Klienta dodatkowego rabatu

przeglad budowlany poznan wsparcie

Kompleksowe wsparcie inżynierów

Po przeglądzie zapewniamy wsparcie merytoryczne gdyby konieczne było zaplanowanie prac remontowych lub nadzór nad pracami

Jakie przeglądy okresowe są wymagane?

Przeglądy to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość budynku.

Wymagania w zakresie obowiązkowej kontroli okresowej określa art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Cytując niniejszy przepis:

Art. 62 Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

1.Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu i użytkowania obiektu budowlanego pkt 2;
4 a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2.
1a.W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
2.Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych.
2 a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Powyższe wskazuje, że w każdym budynku (także domu jednorodzinnym) należy wykonywać następujące przeglądy:

Dodatkowo dla budynków zamieszkania zbiorowego oraz biur należy wykonać przeglądy budowlane roczne a dla obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 półroczne.

Gdzie wykonujemy przeglądy okresowe budynków?

Przeglądy okresowe wykonujemy we wszystkich typach budynków. Naszym głównym obszarem pracy jest obsługa nieruchomości jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych z zapleczem biurowym lub gastronomicznym. Nie mniej posiadamy także stałą współpracę przeglądów budowlanych w przedszkolach czy innych placówkach oświatowych. Świadczymy usługi:

  • przeglądów okresowych domów jednorodzinnych
  • przeglądów okresowych budynków wielorodzinnych
  • przeglądów okresowych biurowców i hal magazynowych
  • przeglądów okresowych przedszkoli i budynków użyteczności publicznej
  • przeglądów okresowych dla centrów handlowych, kin czy teatrów

Skontaktuj się z nami!

Przegląd budowlany to nie tylko obowiązek, ale również szansa na utrzymanie budynku w doskonałej kondycji. Inwestycja w regularne inspekcje przynosi długoterminowe korzyści, poprawiając bezpieczeństwo i trwałość budynku.

W celu przedstawienia oferty dotyczącej wykonania przeglądów okresowych prosimy o przesłanie zapytania e-mail lub o kontakt telefoniczny.

Call Now Button